Tarup-Davinde områdets oprindelse som grusgravsområde er naturligvis en helt afgørende forudsætning for at forstå den naturlige succession og dermed botanikken i de enkelte områder. Jordbundsforhold spiller en central rolle for botanikken, ligesom alderen på området, samt om området græsses eller naturplejes på andre måder, hvilket igen påvirker lysforholdene meget.

Nogle steder er jordbunden ret næringsfattig og soleksponeret, og det giver generelt giver gode vilkår for en stor diversitet blandt blomsterplanterne. Her udvikles habitater som overdrev og næringsfattige enge.

I andre dele af området er der tilført store mængder overjord, den såkaldte ”returjord”. Denne jord er bortgravet fra store byggerier rundt omkring på Fyn. Jorden må ikke være forurenet, men det er overflade jord og indeholder både næringsstoffer og tit også frø og planterester fra kulturplanter. Her bliver botanikken mere artsfattig og tit også med indslag af invasive arter. Disse områder kan betegnes som udyrket kulturjord eller brakjord.

Udover naturtyperne knyttet til grusgravene, så forvalter Tarup-Davinde I/S desuden en række enge langs Vindinge Å. Disse gamle græsningsenge har mange steder en virkelig høj biodiversitet, og specielt Hudevad Kær er et af Fyns allerfineste rigkær. Her finder man udover det næringsfattige og kalkrige rigkær også et kalkrigt kildevæld.

Hånden på Phønix, foto Henrik Kalckar Tarup-Davinde I/S
Vibefedt, insektædende plante, Hudevad Kær, foto Kasper Nowack.
Priklæbet Gøgeurt, Natuilen, foto Johanne Fagerlind Tarup-Davinde I/S.
Kildevæld og orkide, Hudevad Kær, foto Kasper Nowack.

Der skal angives tydelig kildehenvisning, hvis der anvendes data fra rapporterne.

2018Planterapport Hudevad Kær
2017Planterapport Hudevad Kær
2014Botaniske Undersøgelser
2013Botaniske Undersøgelser
2012Botaniske Undersøgelser
2011Botaniske Undersøgelser
2008Registrering af Planter
2008Registrering af Planter i Hudevad Kær
2007Registrering af Planter
2006Registrering af Planter