Biller

Der er registreret mere end 400 forskellige arter af biller i Tarup-Davinde. Denne ret høje artsdiversitet skyldes at områderne hele tiden er i en naturlig forandring/succession og de næringsfattige, grusede og stenede overflader er helt generelt gode for mange insektarter, som trives i omgivelser der hurtigt varmes op af solen.

I Tarup-Davinde Naturområde lever to Langsnudebiller, som er meget sjældne i Danmark. Det er Ceutorhynchus parvulus og Ceutorhynchus figuratus. I hele Danmark er Parvulus udelukkende blevet registreret i området her.  De er begge knyttet til helt bestemte værtsplanter.

Larverne af Parvulus lever af planten Salomons Lysestage, mens larven af Figuratus skal have Grå Bynke at leve på og af. Begge planter er at finde i de første år efter gravearbejdet er afsluttet i grusgravene. Begge arter er på den danske rødliste.

C. Parvilus, foto Otto Buhl (Tarup-Davinde I/S)
Værtplanten Salomons Lysestage, foto Otto Buhl (Tarup-Davinde I/S)

Brun Sandspringer er specielt tilpasset tørre sandede levesteder med masser af sol og varme. Så især de nye færdiggravede områder passer dem godt. Her kan de på de åbne grusflader optræde i hundredvis. Sandspringeren er årvågen og har et godt syn, og de flygter i spring og flyvende foran én, når man færdes f.eks. på Sletten. Larven lever i lodrette gange eller rør, og når et byttedyr kommer tæt på larvens rør, griber larven byttet med kæberne. Både larven og det voksne insekt er rovdyr, som æder andre insekter og edderkopper. Sandspringeren er aktiv om dagen, men kun hvis temperaturen er over 20 grader på overfladen. Når det er meget varmt, står sandspringere på tåspidserne på den varme sandoverflade. De kan også grave sig ned i sandet, hvor der er køligere.

Brun Sandspringer, foto Niels Lykke

Guldsmede

Der er registreret 26 arter af guldsmede i Tarup-Davinde området ud af samtlige 60 kendte danske arter. De er fordelt med 16 arter af ægte guldsmede og 10 arter af vandnymfer. Det gør guldsmede til den artsgruppe, som er relativt bedst repræsenteret i området. Guldsmede er i deres livscyklus afhængige af rene søer, hvor de kan lægge deres æg. Nymfen lever i vand i op til 4 år og er et rovdyr, der lever af små fisk, padder og insekter i vandet. Rundt om søerne er der bevoksninger, som giver læ og lune skovkanter. Her kan de voksne guldsmede jage og hvile. Den voksne guldsmed er kun på vingerne i nogle få uger, og efter æglægning dør den. Den er ligesom nymfen et rovdyr, som lever af insekter

Guldsmeden er et af de ældste insekter vi kender. Fossile fund viser, at guldsmeden har haft sit nuværende udseende i millioner af år.

Blåhatjordbi, foto Otto Buhl.
Brun Mosaik Guldsmed, foto Erik Nygaard (Tarup-Davinde I/S)

Sommerfugle

Der er registreret 27 arter af dagsommerfugle i Tarup-Davinde Naturområde siden 2002. En af de meget karakteristiske arter for området er Dværg Blåfugl. Det er Danmarks mindste sommerfugl. Dens larver lever udelukkende på Rundbælg, og den er dermed knyttet tæt til plantens voksesteder som er tørre varme vejkanter, overdrev eller enge. I Tarup-Davinde kan arten ses både på Phønix og flere steder på Sletten.

Dværg Blåfugl hun, Phønix – foto Otto Buhl
Langhornsmøl, foto Niels Lykke.

Langhornsmøl (Nemophora metallica) er dagaktive møl, som lever på Blåhat. Hannen kan have følehorn, der er 3 gange længere end vingerne. Hunnen ligner hannen, men med lidt kortere antenner. Larverne lever kort tid på deres værtsplante, hvorefter de lever på jorden i et transportabelt hus, bygget af jordpartikler eller stykker af døde blade. Forpupningen foregår også i dette hus.

Se Naturovervågningsrapporter omkring insekter her….

Der skal angives tydelig kildehenvisning, hvis der anvendes data fra rapporterne

2016Billeundersøgelser
2015Dagsommerfugle og Guldsmede
2014Billeundersøgelser
2013Sommerfugle
2012Billeundersøgelser
2011Guldsmede
2010Biller
2010Dagsommerfugle
2008Billeundersøgelser
2008Entomologiske undersøgelser
2007Billeundersøgelser
2007Entomologiske undersøgelser
2006Biller
2006Dagsommerfugle