Grusgravning har ændret landskabet i Tarup-Davinde

Imellem byerne Sdr. Nærå, Birkum, Davinde, Kappendrup, Hudevad og Tarup er der gravet sten og grus de sidste mere end 100 år. De massive sten- og grusforekomster er opstået midt under sidste istid for 60-70.000 år siden under Det Gammelbaltiske isfremstød, da en stor smeltevandsflod strømmede fra øst mod vest gennem området og aflejrede sten og grus i op til 20 m tykke lag.Grusgravning som det foregik omkring 1900. Materialerne skulle med håndkraft kastes gennem harpen og blev på denne måde sorteret. Harpningen var det hårdeste arbejde i grusgraven. Foto udlånt af Helmuth Hansen

Råstofindvindingen har gennem mange års gravning forvandlet landskabet fra et fladt landbrugsland til et kuperet landskab med mere end 70 søer. I takt med at vilkårene for gravearbejdet har ændret sig, så er de nyskabte søer generelt blevet større. De yngre partier af landskabet er desuden mere åbne, da de befinder sig i et tidligere stadie af tilgroning. Hele graveområdet er på ca. 1400 ha. Heraf ejer Tarup-Davinde I/S ca. 400 ha pr. 1. januar 2020. Der graves stadig i området længst mod vest. Der er i forbindelse med grusgravningen fundet flere mammuttænder, og en enkelt knogle af steppebison.

I den sydvestlige del af området ligger Ibjerget (62 m.o.h.), som er en naturlig kamås dannet under Det Ungbaltiske isfremstød for ca. 15.000 år siden. Ibjerget er skovbevokset. Men der er en fin udsigt over Ibjergsøen. Det Ungbaltiske isfremstød aflejrede desuden de 2-6 m tykke moræne aflejringer, som grusgraverne må fjerne for at nå ned til de store grusforekomster. Røllehøj (66 m.o.h.) ligger i den nordvestlige del af området, og den er bygget af 50.000 lastbillæs returjord fra byggerier fra hele Fyn. Fra Røllehøj er der en vid udsigt i alle retninger.

Det skovbevoksede Ibjerg. I forgrunden ses en næsten færdiggravet grusgrav. Men efterfølgende bliver de resterende grusmaterialer gravet op, og de stejle sider bliver tilført retur jord og udjævnet. Grusgraven blev helt færdig reetableret i 2010, og dermed er en ny sø, Ibjergsøen opstået.