Tarup-Davinde Naturområde med alle de mange rene grundvandssøer er resultatet af ca. 100 års grusgravning. I det menneskeskabte landskab ligger søerne indrammet af græssede overdrev, småskove og krat. Områderne har forskellig alder, og der bliver fortsat gravet grus og sten samt lavet søer og natur i området.

Så snart gravemaskinerne forlader en grusgrav “befolkes” området af pionerarter som f.eks. den Lille Præstekrave. Den lille vadefugl er derfor blevet logo for Tarup-Davinde området.

De første år er områderne ofte ret næringsfattige og lysåbne, og derfor levesteder for mange specielt tilpassede dyr og planter. Men det er et landskab i fortsat udvikling og dermed forandring. Så ”pionerlandskabet” ændres over en årrække i takt med at flerårige planter indvandrer i området og dermed også skaber ændringer i dyrelivet. Det kaldes den naturlige succession. Derfor vil den Lille Præstekrave formentligt forsvinde som ynglefugl med tiden. Området vil fortsat rumme et rigt plante- og dyreliv, og især områdets mange søer er en vigtig faktor for biodiversiteten.

Lille præstekrave, foto Albert Steen-Hansen
Tarup-Davindes logo

Naturen i området er blevet fulgt og undersøgt igennem en årrække. Du vil derfor kunne finde ”Naturovervågningsrapporter” tilbage fra 2006 på hjemmesiden.