I Tarup-Davinde findes en ret begrænset paddefauna. Dette skyldes formentligt at mange paddearter har svært ved at flytte sig hertil, når søerne er etableret på tidligere landbrugsjord. Mange af søerne er desuden temmelig dybe – ikke noget padder generelt bryder sig om.

Men der er heldigvis undtagelser og udover de helt almindelige arter som Butsnudet Frø, skrubtudse og Lille Vandsalamander samt et enkelt fund af Grøn Frø, så rummer naturområdet en stor bestand af den højt specialiserede Strandtudse.

Strandtudse har som navnet siger, tidligere levet ved strande og ynglet i mindre ferskvands oversvømmelser på enge og overdrev tæt ved kysterne. Men disse naturtyper er blevet meget sjældne, og i takt hermed er Standtudse bestanden faldet. Strandtudsen findes kun i Europa og den er i kraftig tilbagegang i hele dens udbredelsesområde. Så derfor er den på EUs særlige beskyttelsesliste og naturligvis også den danske gulliste (særligt opmærksomhedskrævende arter).

Foto Viggo Lind (Tarup-Davinde I/S)

Strandtudserne er formentligt kommet ind i Tarup-Davinde området gennem mindre spredte bestande ved Vindinge å, som efterhånden har fundet vej ind i de aktive grusgrave. Her opstår der ofte større periodiske ”vandpytter” i forbindelse med gravearbejdet. Disse næringsfattige vandhuller uden fjender som f.eks. fisk, gulsmedelarver eller lille vandsalamander og desuden helt uden konkurrerende paddearter er helt ideelle for Strandtudser. Når vandhullet ligger lunt og soleksponeret, sker forvandlingen fra æg til færdigudviklet tudse, som går på land, på blot 5 uger! Efterhånden som grusgravene graves færdige og den naturlige succession bevirker at de rå grusflader dækkes med urter, træer og buske, kan strandtudserne ikke klare sig længere. Tudserne er helt afhængige af det rå landskab i forbindelse med bl.a. fødesøgning, yngel og overvintring. Derfor er det en vanskelig naturforvaltningsopgave at bevare de sjældne tudser i området. Men de to ejerkommuner Faaborg-Midtfyn og Odense arbejder sammen med Tarup-Davinde I/S om opgaven, og der er lavet store bevaringsprojekter med støtte fra staten og EU.

Paddeskrab Sletten 2015, foto Tarup-Davinde I/S.

I forbindelse med projektet ”Sikring af den Midtfynske bestand af strandtudser”, som forløb i perioden 2013- 2015, blev der lavet 12 nye paddeskrab til Strandtudser i Tarup-Davinde området, og der blev sat 100 små strandtudser ud. Paddeskrab er periodiske vandhuller som tørrer ud om sommeren, de er specielt designet til strandtudserne. For at bevare grusfladerne og paddeskabene åbne og soleksponerede er afgræsning helt afgørende på længere sigt. Derfor er der også etableret afgræsning med geder i området.

Bestanden har siden været inde i en god udvikling omkring paddeskrabene på Sletten. Men der er ret store udsving fra år til år formentligt som følge af vejr- og nedbørsforhold.  I 2018 blev der registreret 78 syngende hanner på Sletten, og i 2019 blev der registreret 37 samme sted. Disse tal indikerer en samlet bestand på mellem 250-500 adulte Strandtudser (Beregningsmodellen: Den kvækkende andel af hanner udgør i mindre bestande omkring 25% af den kønsmodne bestand, mens at undersøgelser har vist, at den i større bestandene udgør helt ned til 10% (Naturstyrelsen, 2015).

Det er en fantastisk og faktisk temmelig eksotisk oplevelse at tage ned på Sletten og høre Strandtudserenes højlydte kvækken en lun -og ikke mindst vindstille aften i starten af maj.

Se de detaljerede overvågningsrapporter omkring Strandtudsebestandens udvikling i området herunder på følgende links:

Der skal angives tydelig kildehenvisning, hvis der anvendes data fra rapporterne.

2021 Registreringer af padder og botanik i Tarup-Davinde
2018Strandtudser i Tarup Davinde 2018
2017Standtudser i Tarup Davinde 2017
2016 Standtudser i Tarup Davinde 2016
2015 Standtudser i Tarup Davinde 2015
2008 Padder og krybdyr i Tarup-Davinde
2007 Padder og krybdyr i Tarup Davinde
2006 Overvågning af padder og krybdyr