Tarup-Davinde Naturområde rummer et stort antal af reetablerede grusgrave med grundvandssøer i alderen 0 – 100 år. Det giver gode forhold, hvis I vil undersøge den naturlige succession, som er den udvikling plante- og dyresamfund gennemgår over tid i ny dannet natur.

De mange rene søer og den flere steder næringsfattige jord, skaber forhold, der giver en høj grad af biodiversitet, især indenfor insekter i området. Her ses eksempler på dyre- og planteliv, som er specielt tilpasset miljøet fx arter som Strandtudser, den Brune sandspringer rovbille, sommerfuglen Dværg blåfugl og den nøjsomme plante Salomonslysestage. Alle forløb er tilrettelagt med en høj grad af elevinddragende aktiviteter.

Formidling til indskoling og mellemtrin

Tema: Strandtudser (april – maj)

I Tarup-Davinde lever og yngler den fredede strandtudse. Et forløb med strandtudser kan indeholde følgende aktiviteter:

 • Besøg ved strandtudsens ynglevandhuller (æg og haletudser)
 • Undersøgelse af tudsens forskellige udviklings stadier
 • Besøg hos gederne, som naturplejer området til fordel for tudserne
 • Fangst af strandtudsens mulige byttedyr på land
 • Fangst af strandtudsens fjender i vandhullet
 • Bygning af paddehuse med sand og sten, for at skabe gemmesteder

Formidling til overbygning:

Tema: Invasive arter

Tarup-Davinde har et udvalg af invasive arter, som skyldes menneskets indblanding eller fugle. Vi ser på signalkrebsen og vandpest, som findes i store mængder i flere af vores søer. Hybenrose, japansk pileurt og den Iberiske skovsnegl er typiske for området og på trods af konstant bekæmpelse af den hårdføre bjørneklo, ses den stadigvæk i området. Forløbet indeholder følgende:

 • Hvad karakteriserer en invasiv art
 • Hvordan de invasive arter finder vej til Tarup-Davinde
 • Hvilke negative konsekvenser invasive arter kan have for biodiversitet og samfundets økonomi
 • Invasive arter kortlægges i et udvalgt område med afmærkning og for signalkrebsens vedkommende fangst med ruser.

Tema: Pionerarter – Den naturlige succesion

De reetablerede grusgrave, fremstår i starten med ubevoksede sand- og grusoverflader og nye søer, hvorefter dyre- og plantearter indtager området, som følge af den naturlige succession. Denne proces er det tætteste vi kommer på, hvordan istidslandskabet har udviklet sig for 11.000 år siden, da den sidst is smeltede i Tarup-Davinde.

Forløbet kan indeholde følgende:

 • Indsamling af pionerplanter ved brug af plantekort afstemt til lokalfloraen.
 • Undersøgelse af pionerplanternes tilpasninger til miljøet med lup og graveske (hårvækst, rodnet, nitrogenfixerende rodknolde, frøspredning m.m)
 • Plantetilpasnings bingo
 • Succesions tidslinje
 • Undersøgelse af hvilke dyr, der har etableret sig vandhuller, der ofte tørrer ud i løbet af en sæson

Havtorn en typisk pionerplante Foto: Erik Nygaard, Sletten