De mange søer i området er et resultat af grusgravning i omkring 100 år samt en generel høj grundvandsstand i området. Dette betyder at vandet løber til, så snart der graves under et vist niveau i grusgravene.

Der forekommer ikke nævneværdigt overfladetilløb til søerne, og derfor er disse grundvandsøer rene og næringsfattige, og som følge heraf karakteristiske ved en stor sigtdybde. Selvom sigtbarheden dog svinger en del med årstiden, er der gode betingelser for rovfisk, som jager ved synet.

Søerne er ret dybe, og alligevel er der en temmelig artsrig undervandsflora, som også profiterer af de gode lysforhold. Den Relative Plante Volumen er et udtryk for plantedækket på bunden, og her når man i de fleste af søerne langt over 20 %. Sådanne søer vil normalt være klarvandede og ret stabile. Der er registreret følgende 8 arter af vandplanter: Akstusindblad, Spinkel Vandaks, Børstebladet Vandaks, Liden Vandaks, Tornfrøet Hornblad, Vandpest, Hårfliget Vandranunkel, Storblomstret Vandranunkel.

Foto: Erik Nygaard, Trekløversøen

Hele graveområdet rummer ca. 70 søer, og det offentlige Tarup-Davinde I/S ejer og forvalter 30 af dem. Her sættes der ikke fisk eller andre dyr og planter ud. Man ønsker at søerne udvikler sig gennem naturlig succession. Fiskene bliver spredt til nye søer ved at deres æg klæber til vandfuglenes ben, og vandplanter spredes gennem frø i vandfuglenes ekskrementer. Så i søerne findes de almindelige danske fiskearter: Gedde, Aborre, Rød- og Gråskalle og nogle steder også Karusse og Suder.

Da der er en stor bestand af Signalkrebs og desuden Karper i enkelte af søerne, som er offentligt ejede. Så må man konstatere at der er andre, som har foretaget udsætninger i området gennem tiden.

Signalkrebsen er en invasiv art, og hvis man fanger den, kræver det helt eksakte forholdsregler. Som du kan læse om her: Link

Der skal angives tydelig kildehenvisning, hvis der anvendes data fra rapporterne.

2008Søundersøgelser
2007Søundersøgelser
2006Søundersøgelser