Områdets rene grundvandssøer, små vandhuller, samt Vindinge Å, giver gode forhold når I vil undersøge vandmiljø, dyre- og planteliv i ferskvand. Søerne er opstået som følge af grusgravning i området, og har med tiden fået opbygget et naturligt rigt plante- insekt-, padde- og fugleliv. 

Formidling til indskoling og mellemtrin

Tema: Søens dyreliv

Fangst af smådyr med ketsjer og sænkenet. Fangsten afhænger af årstiden og kan fx være guldsmedelarver, myggelarver, rygsvømmere, haletudser og små fisk. Dyrene anbringes i medbragte akvarier, hvor deres svømmeteknik og samspil kan iagttages. En bestemmelsesdug gør det let for eleverne, selv at sætte navn på dyrene. Vi undersøger dyrenes forskellige tilpasninger til vandmiljøet fx de mange forskellige måder vanddyr ånder og svømmer på.

Børn kigger på livet i vand Foto: Niels Hornstrup

Tema: Åens dyreliv i kombination med Vandeksperimentariet

Udstyret med net fanger vi smådyr i Vindinge Å og kigger på dyrenes tilpasninger til det strømende vand. I skolestuen kan dyrene, studeres på nærmere hold i stereolupperne. Forløbet kan kombineres med Vandeksperimentariet, der er et udendørsværksted med møllehjul, gårdpumpe, arkimedessnegl og kædepumpe koblet til åens vand. Her kan eleverne arbejde praktisk og eksperimenterende med vandets kraft og energi, og få indblik i teknikkens udvikling og nogle af de fysiske love.

Vandeksperimentariet – Foto: Naturskolen Åløkkestedet

Tema: Krebsefangst og dissektion af krebs (kun i august)

I Davinde Sø er der en stor bestand af den invasive signalkrebs. Udrustet med krebsebrikker fanger vi krebs som anbringes i akvarier, hvor vi ser på de fysiske tilpasninger til livet i vand, svømmeteknik, ånding m.m. Sammen med naturvejlederen aflives krebsen og krebsens indre organer undersøges ved dissektion.

De resterende krebs koges over bål, eleverne lærer hvordan hovedet og skallen skal fjernes, før den lækre krebsehale kan spises.

Formidling til overbygning

Tema: Forureningsgradsbestemmelse og økologi i Vindinge Å

Vi undersøger vandmiljøet i Vindinge Å, som 3 km opstrøms modtager vand fra Sdr. Nærå Renseanlæg. Forløbet beskæftiger sig med hvilke faktorer, der påvirker udledningen af stoffer til vandmiljøet. Følgende aktiviteter kan indgå:

 • Kemiske målinger udført med målekit (ilt, nitrat, fosfat, pH og dH)
 • Digitale ilt målinger
 • Fysiske målinger (vandføring, strømhastighed og temperatur)
 • Forureningsgradsbestemmelse af vandløbet, som vurderes ud fra kendte vanddyrs følsomhed, overfor ilt-indholdet i vandet.
Elever i gang med at måle vandføring i Vindinge Å – Foto: Isabel Ebbesen

Tema: Økologi i søer

Østersøen er et godt udgangspunkt, når vi vil undersøge vandmiljøet i en sø. Søen er mellem 20-30 år gammel, er 6 meter dyb og har vegetation af bred- og bundplanter. Søen indeholder fisk som geder, aborrer, skaller og forskellige små vanddyr. En båd og en vandhenter, gør det muligt at undersøge vandmiljøet ved søens bund. Følgende aktiviteter kan indgå:

 • Kemiske målinger udført med målekit (ilt, nitrat, fosfat, pH og dH)
 • Digitale ilt målinger
 • Fysiske målinger (temperatur og sigtdybde)
 • Undersøgelse af søens dyreliv og biodiversitet
 • Søens mikroskopiske liv (plante- og zooplankton)
 • Undersøgelse af søens planteliv
 • Ruse fangst af fisk